วันที่   23   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อสอบปากคำผู้เสียหายและพยานบุคคลซึ่งเป็นเด็ก ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - เปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตรวจสอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องประชุมลำน้ำโขง