วันที่   17   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การประชุมนักวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง