วันที่   25   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตรวจสอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องโขงวารี