วันที่   10   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด ห้องโขงวารี
13.00 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณาบำเหน็จความชอบยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมลำน้ำโขง