วันที่   22   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๕๐ ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมวิยากร อบรมยุวกาชาด ห้องประชุมลำน้ำโขงและห้องประชุมโขงวารี