วันที่   26   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้เจงเเนวทางเขียนการประเมินตนเองเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเ้ป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง