วันที่   17   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การพิจารณาคัดลือกรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง