วันที่   12   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง