วันที่   23   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - โอนข้าราชการท้องถิ่นแและข้าราชการอื่น ว29 ห้องประชุมลำน้ำโขง