วันที่   17   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ห้องประชุมลำน้ำโขง