วันที่   25   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประเมินองค์กรคุณธรรม ห้องประชุมลำน้ำโขง