วันที่   14   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้รับผิดชอบงาน โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน ห้องประชุมลำน้ำโขง