วันที่   6   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - คณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบุคคลที่เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง