วันที่   7   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมการคระกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ห้องประชุมลำน้ำโขง