วันที่   10   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการ กศจ.นคพรนม ห้องประชุมลำน้ำโขง