วันที่   23   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - คณะทำงานบริหารข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม “นครพนมโมเดล” ห้องประชุมลำน้ำโขง