วันที่   25   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ห้องประชุมลำน้ำโขง