วันที่   2   กรกฏาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency - based Curriculum & Instruction) สู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง