วันที่   30   มิถุนายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประชุมชี้แจงกำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ห้องโขงวารี