วันที่   12   กรกฏาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดนครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง