วันที่   8   กรกฏาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรมครูปฐมวัย Zoom ห้องประชุมลำน้ำโขง