วันที่   23   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมกรรมการรับสมัครสอบ ห้องประชุมลำน้ำโขง