วันที่   26   กรกฏาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดนครพนม ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดนครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง