วันที่   22   กรกฏาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ว21 ห้องประชุมลำน้ำโขง