วันที่   10   สิงหาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ฝ่านพิธีการ งานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง