วันที่   5   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมคาวมพร้อมคณะวิทยากร อบรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ห้องประชุมลำน้ำโขง