วันที่   1   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมพัฒนาศักยภาพการนิเทศ ห้องประชุมลำน้ำโขง