วันที่   21   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมซักซ้อมการนำเข้าข้อมูลกำลังพลฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง