วันที่   26   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม R to R ห้องประชุมลำน้ำโขง