วันที่   22   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ห้องโขงวารี
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 5 ห้องประชุมลำน้ำโขง