วันที่   23   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง