วันที่   30   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ห้องประชุมลำน้ำโขง