วันที่   12   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประถมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ห้องประชุมลำน้ำโขง