วันที่   13   พฤศจิกายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเหลื่อมล้ำ จังหวัดนครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง