วันที่   25   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การอบรมปฏิบัติการพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย (Routine to Research : R2R) ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - การอบรมวิจัย R2R ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือ ห้องโขงวารี