วันที่   16   พฤศจิกายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง