วันที่   18   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - สรุปผลการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง