วันที่   31   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ห้องประชุมลำน้ำโขง