วันที่   30   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป ผ่าน ระบบ ซูม ห้องประชุมลำน้ำโขง