วันที่   5   เมษายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ขอเชิญประชุม ITA ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน PISA ในโรงเรียนเอกชน ห้องโขงวารี