วันที่   10   เมษายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - น.   - ชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ห้องประชุมลำน้ำโขง