วันที่   22   เมษายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจง ITA ห้องประชุมลำน้ำโขง