วันที่   25   เมษายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง