วันที่   2   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมติดตามการดำเนินงานจิตอาสา 904 ภาค 2 ห้องประชุมลำน้ำโขง