วันที่   9   กรกฏาคม   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 ห้องประชุมลำน้ำโขง