วันที่   19   กรกฏาคม   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาคลิปวิดีโอ ลูกเสือ Scout New Gen ปีที่ 2 ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ห้องประชุมลำน้ำโขง