วันที่   17   กรกฏาคม   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ห้องประชุมลำน้ำโขง