วันที่   29   กรกฏาคม   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ห้องประชุมลำน้ำโขง