วันที่   16   กรกฏาคม   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 2567 ห้องโขงวารี