วันที่   16   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลลูกเสือ ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผ่านระบบ zoom รายงานผลการดำเนินงาน 904 ห้องโขงวารี